Manual per les formacions en Noviolència i Transformació Social

This handbook is part of the training material on mobilization for change put together by the NOVACT – International Institute for Nonviolent Action. It has been conceived as support for carrying out workshops directed to people actively engaged in the design, organization, and putting forward of campaigns or nonviolent social movements for social justice. More precisely, this edition is designed for a series of 14 and 18-hour workshops that will be carried out with social movements and campaigns on both shores of the Mediterranean, especially for Lebanon, Palestine, Egypt, and Spain.

The material we hereby present combines practical exercises, applicable to the organization of our movements, with theoretical reflections on different aspects that we have highlighted as most relevant for this transformation process. This handbook is just a starting point for reflection and action inside our organizations, and around issues that normally appear at the core of our movements.

You can read it or download it here:

[ENG] [ESP] [ARB] [FRA]

El manual és part del material formatiu sobre Mobilització per al Canvi elaborat per NOVACT – Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta. Està pensat com a suport per a la realització de tallers presencials dirigits a persones activament implicades en el disseny, organització i posada en pràctica de campanyes o moviments socials noviolents per la justícia social. En concret, aquesta edició està dissenyada per a una sèrie de tallers d’entre 14 i 18 hores a realitzar amb moviments socials i campanyes de les dues ribes de la mediterrània, i especialment per Líban, Palestina, Egipte i Espanya.

Els materials aquí presentats combinen exercicis pràctics, aplicables a l’organització dels nostres moviments, amb reflexions teòriques sobre els diferents aspectes que hem ressaltat com a més rellevants en aquest procés de transformació. Aquest manual no pretén ser sinó un punt de partida per a la reflexió i l’acció dins de les nostres organitzacions, al voltant de qüestions que solen sorgir en el si de tots els nostres moviments.

Pots llegir o descarregar el document aquí: 

[ENG] [ESP] [ARB] [FRA]