Memòries econòmiques

L’organització es finança des del seu inici mitjançant subvencions públiques a projectes, subvencions privades, facturació per serveis, quotes de socis i donacions.

Memòria 2016 – Anàlisi gràfic

Memòria 2015 – Anàlisi gràfic

Memòria 2014

Memòria 2013

Memòria 2012