OPEV Tunísia: Licitació oberta per realitzar un diagnòstic sobre els vectors dels extremismes violents

Aquesta contractació s’enmarca en el projecte : “SALAM prevenir l’extremisme violent a Tunisia, un enfocament basat en els drets humans i la consolidació de la pau” finançat per l’Instrument d’Estabilitat i Construcció de la Pau de la Unió Europea a través de la convocatòria de projectes EuropeAid 154272/DD/ACT/TN

 

 

INFORMACIÓ PELS CANDIDATS INTERESSATS EN POSTULAR A AQUESTA LICITACIÓ

Data límit de presentació de la candidatura: 18 de maig 2018

Abans de les 23.59h (hora local de Tunísia)

Context de l’estudi:

L’extremisme violent representa una afronta als valors de la societat civil compromesa amb el manteniment d’una pau positiva i la promoció d’una verdadera democràcia, la seguretat humana, la protecció dels drets humans, el desenvolupament sostenible i la justícia social. Els extremismes violents volen prendre el poder polític actuant contra els drets humans i les llibertats fonamentals. La seva ideologia pot ser adoptada per individus, grups o coalicions d’Estats.

Del 28 al 30 de gener de 2017, la Conferència de Barcelona “Envers un nou paradigma: prevenir l’extremisme violent” va reunir a 322 persones representants de 172 organitzacions de la societat civil de 22 països de la regió euro-mediterrànea, implicades en el procès participatiu per a la formulació de la “Declaració de Barcelona: Pla d’Acció de la Societat Civil euro-mediterrànea per prevenir totes les formes d’extremisme violent” i el llançament de la plataforma regional “Observatori per a la Prevenció del Extremisme Violent (OPEV)”.

El 22 de febrer de 2017 a Tunis, més de 60 organitzacions de la societat civil tunisiana van participar al seminari “Reforçar la resiliència i els discurs alternatius, envers un nou pla d’acció tunisià per la prevenció dels extremismes violents” i es va ressaltar la importància de la creació d’una xarxa de coordinació i la posada d’accions conjuntes claus en la matèria a Tunísia. És en aquest contexte qu neix  l’OPEV Tunísia.

Presentació del projecte SALAM 

Inserit en la dinàmica de l’OPEV-Tunísia, els promotors de l’iniciativa “SALAM: Prevenir l’Extremisme Violent a Tunísia” pretenen contribuir a la promoció dels valors democràtics de la pau i la dignitat humana al país mitjançant l’enfortiment de les competències dels actors no-estatals en matèria de prevenció dels extremismes violents.

Aquest projecte es financia gràcies al Instrument d’Estabilitat i la Pau (ICSP) de l’Unió Europea a través de la convocatòria EuropeAid/154272/DD/ACT/TN

SALAM és un projecte que s’articula en dos nivells :

 • Un nivell local que dóna prioritat a 5 regions, Kasserine, Tataouine, Médenine, Le Kef i Grand Tunis (Tunis, Ariana, Manouba et Ben Arous)
 • Un nivell nacional

SALAM s’articula en torn a 5 eixos principals :

 1. El reforç de l’OPEV-Tunísia com plataforma de diàleg i de generació de propostes de la societat civil tunisiana de polítiques públiques per a la prevenció dels extremismes violents
 2. El desenvolupament de coneixements sobre les causes dels extremismes violents
 3. La promoció i la participació de les dones i els joves en la formulació de polítiques públiques sobre la prevenció dels extremismes violents.
 4. Contribuir a renforçar la resiliència dels joves envers els discursos extremistes violents.
 5. La posada en marxa d’una estratègia per la prevenció dels extremismes violents en l’àmbit penitenciari.

En aquest context, i per tal de contribuir una fulla de ruta eficaç de les accions de l’OPEV a Tunísia, llançem aquesta oferta per l’elaboració d’un estudi de diagnòstic sobre els extremismes violents en: un mínim de 5 i un màxim de 15 ciutats de les regions de Kasserine, Tataouine, Médenine, Le Kef i Grand Tunis (de 1 a 3 per regió) i en un mínim de 1 i un màxim de 3  barris de Tunis capital. El nombre final i el nom de les zones objecte de l’estudi seran comunicades al equip responsable de la execució d’aquest servei posteriorment.

Objectius de l’estudi : 

L’estudi te els següents objectius :

– Elaborar una cartografia de les institucions, actors públics i civils i persones clau que tracten la qüestió de l’extremisme violent a nivell local en un mínim de 5 i un màxim de 15 ciutats de les regions de Kasserine, Tataouine, Médenine, Le Kef i Grand Tunis -entre 1 i 3 per regió- i entre 1 i 3 barris de la ciutat de Tunis).

– Realitzar un anàlisis dels factors locals que promouen els extremismes violents a nivell social en les zones del projecte.

– Realizar un anàlisis de la presència de moviments extremistes violents en les zones del projecte.

– Realitzar un anàlisis de l’impacte local de les polítiques antiterroristes en les zones del projecte.

 

Descripció dels serveis i consideracions metodològiques :

La proposta metodològica ha d’incloure al menys les accions següents :

-Revisió bibliogràfica sobre l’extremisme violent a Tunísia i les diferents iniciatives i programes existents en matèria de prevenció de l’extremisme violent i lluita contra el terrorisme, tant d’institucions públiques com de la societat civil

Descripció acurada de les zones d’intervenció del estudi (un mínim de 5 i un màxim de 15 ciutats de les regions de Kasserine, Tataouine, Médenine, Le Kef i Grand Tunis -entre 1 i 3 per regió- i entre 1 i 3 barris de la ciutat de Tunis) amb dades estadístiques actualitzades sobre la localització geogràfica, demografia, dades socio-econòmiques, infraestructures públiques i privades, disponibilitat de zones de lleure, cultura, educació, transport etc.

-Anàlisi de la situació dels diferents factors inclosos en el Pla del Secretari de Nacions Unides per a la prevenció de l’extremisme violent en les zones cobertes pel projecte. L’equip de recerca haurà d’incoure en la seva nota metodològica indicadors tant quantitatius com qualitatius per tal d’analitzar els factors següents :

1.Capital social: presència o manca d’un teixit social que contribueixi al reforçament de la resiliència de la població local en les zones del projecte.

2.Desigualtats: Existència o manca de perspectives o oportunitats socio-econòmiques, així com espais de participació ciutadana a favor de les poblacions més vulnerables

3.Conflictes latents: Existència o ausència de conflictes locals de llarga durada sense resolució que es perllonguen en el temps.

4.Presència d’organitzacions o de grups extremistes violents: presència d’organitzacions extremistes violentes amb capacitat per captar nous adeptes, nivell de suport d’aquestes organitzacions per part de la ciutadania i capacitat de mobilització social.

5. Greuges colectius: existència/absència i/o percepció de existència/absència de greuges envers certs col.lectius o creences.

6. Entorn securitari: presència o absència de policia o militars responsables de violacions de drets humans.

-Elaboració d’una base de dades d’actors clau en la prevenció de l’extremisme violent i la lluïta contra el terrorisme en les zones del projecte. Aquesta base de dades hauria d’incloure un mínim de 30 persones clau a cada barri o zona del projecte. Un mínim de 15 actors haurien de ser institucions públiques locals que participaran en el diagnòstic col.lectiu sobre els extremismes violents a nivell local

-Elaboració d’una base de dades d’actors associatius o pertanyents a moviments socials presents en la zona del projecte que participaran en el diagnòstic col.lectiuobre els extremismes violents a nivell local

-Elaboració d’una cartografia sobre les iniciatives institucionals i socials en matèria de prevenció de l’extremisme violent i lluita contra el terrorisme.

-Elaboració de qüestionaris, de guies de dinamització grups focals, d’entrevistes semi-estructurades, i altres eines que seran utilitzades per elaborar diagnòstics locals sobre els extremismes violents en les zones cobertes pel projecte

-Reunions amb els membres del OPEV-Tunísia per tal de validar les propostes metodològiques per elaborar els diagnòstics locals.

-Anàlisis dels factors (capital social, nivell de desigualtats, conflictes latents, presència d’organitzacions o de grups extremistes violents, agravis col.lectius, entorn securitari). Aquest anàlisi haurà de completar-se basant-se en les conclusions extretes gràcies a les diferents metodologies utilitzades (enquestes, guies de grups focals, entrevistes semi-estrcuturades, …). Un mínim de 100 persones i/o actors públics per zona de intervenció del projecte haurien de participar en aquesta fase.

-Llista de principals idees sobre les forces, les amenaçes, les febleses i oportunitats de l’extremisme violent en les zones del projecte. Aquestes idees seran debatudes en tallers participatius de cada barri o zona d’implementació del projecte.

-Suport a l’OPEV-Tunísia en l’organització de tres tallers (1 .joves, 2. dones, 3. actors de la base associativa i actors públics locals) en cada una de les zones del projecte (mínim 18, màxim 54) per la formulació de diagnòstics participatius sobre els extremismes violents en cada una de les zones d’intervenció del projecte.

-Redacció d’un diagnòstic participatiu per cada una de les zones cobertes per el projecte sobre la percepció dels joves, dones i actors de la base associativa sobre l’extremisme violent.

-Finalització els estudis de diagnòstic local i formulació d’un anàlisi SWOT global sobre la situació dels extremismes violents en les regions del projecte, basat en les conclusions extretes del diagnòstic participatiu.

-Suport a l’OPEV-Tunísia en l’organització d’un taller participatiu dirigit a les principals organitzacions actives en la defensa dels drets de les dones a Tunísia, amb l’objectiu de verificar que la perspectiva de gènere es tracta de manera transversal en l’anàlisis SWOT global.

-Presentacions dels resultats globals al equip OPEV-Tunísia i validació.

Productes a entregar al final del servei:

 1. Descripció acurada de les zones del projecte des de la vessant econòmica, social, geogràfica, etc. La descripció de les zones d’intervenció haurà de detallar-se en un mínim de 10 pàgines per cada zona d’intervenció.
 2. Recopilació d’estudis existents sobre els extremismes violents a Tunísia. 
 3. Base de dades dels actors associatius i moviments socials presents en les zones del projecte.
 4. Base de dades dels actors clau atius en la prevenció del extremisme violent i la lluita contra el terrorisme en les zones d’intervenció del projecte.
 5. Cartografia de les iniciatives institucionals o socials en matèria de prevenció de l’extremisme violent i la lluita contra el terrorisme, mínim 5 pàgines per zona d’intervenció.
 6. Documents de les enquestes, guies dels grups focals, entrevistes semi-estructurades, …
 7. Anàlisi dels diferents factors (1. capital social, 2. nivell de desigualtats, 3.greuges col.lectius, 4. entorn securitari) que promouen els extremismes violents en les zones del projecte. Els indicadors utilitzats en les zones d’intervenció hauran d’estar detallats en un mínim de 30 pàgines, 10 quantitatives i 20 qualitatives per a cada zona d’intervenció. Aquest contigut haurà d’incorporar tant les dades recopilades a través de la revisió de bibliogràfia, així com de les fonts primàries (grups focals, enquestes, entrevistes semi-estructurades, …)
 8. Llista de les principals idees sobre les forces, amenaçes, febleses i oportunitats sobre la situació dels extremismes violents en les zones del projecte. Mínim 2 pàgines per zona.
 9. Tres anàlisi SWOT participatius per cada zona d’intervenció, sobre la percepció dels joves, dones, actors associatius i actors locals envers l’extremisme violent. Mínim 3 pàgines per cada zona d’intervenció.
 10. Anàlisi SWOT global sobre la situació dels extremismes violent a Tunísia. Mínim 1 pàgina.

Tots els productes hauràn d’entregar-se en francès i en àrab.

Durada de la missió: 

La durada prevista per a l’elaboració d’aquesta consultoria es de 5 mesos. Es desenvoluparà entre els mesos de juny i d’octubre de 2018. La persona o l’equip contractat per aquest servei haurà de preveure en el pressupost una partida específica per a les despeses de traducció.

Competències requerides:

Són benvingudes ofertes de consultors independents, d’organitzacions de la societat civil, de juristes, despatxos d’advocats, funcionaris públics i universitats.

Els candidats hauràn de cumplir els requeriments següents :

 • Estar en posessió d’un diploma universitari  en sociologia o en l’àmbit de les ciències socials o humanes. Es desitjable que el cap de l’equip d’experts estigui especialitzat en Desenvolupament o Acció Social i Economia.
 • Tenir una experiència mínima de 5 anys en recerca i anàlisis estadístic.
 • Tenir experiència demostrable en l’etudi dels extremismes violents.
 • Bona capacitat d’anàlisi i de redacció.
 • Bona comprensió de l’enfoc de gènere
 • Domini del àrab i del francès i d’eines informàtiques.
 • Disposar de capacitats i d’experiència probada de treball amb la societat civil.
 • Bon coneixement del sector jurídic, polític etc de Tunísia.

Com postular a aquesta oferta: 

Les persones interessades per aquesta licitació han de fer arribar els següents documents :

 • CV del grup d’experts o del expert responsable de l’implementació de les accions.
 • Informació de contacte
 • Proposta metodològica detallada i específica per a l’implementació de les accions, inclosos els objectius, el calendari, les activitats a realitzar, la descripció dels indicadors que seràn utilitzats.
 • Oferta econòmica
 • Un mínim de 5 referències de projectes realitzats amb anterioritat.
 • La còpia dels resultats d’una altra consultoria en una temàtica similar a la present.

Els criteris que es tindràn en compte a l’hora de seleccionar la millor proposta metodològica són les següents :

– Preu (25%)

– Qualitat dels indicadors proposats en la proposta metodològica (25%)

– Metodologia proposada per l’estudi de diagnòstic (25%)

– Experiència del candidat (25%)

Demanem que els candidats enviin la seva proposta i els documents en francès.

La data límit és el 18 de maig a les 23.59h (hora de Tunisia)

Enviar les candidatures a : freesight2011@gmail.com.

Escriure el títol següent en l’assumpte del mail  SALAM : étude PEV

Per més informació i preguntes, escriure a freesight2011@gmail.com..

Important:

Aquesta oferta és aplicable als centres d’estudis especialitzats en la matèria, experts o grup d’experts conforme a les condicions especificades en el punt 6 dels termes de referència.