Protocol contra l’assetjament sexual

Aquest document té com a finalitat ser un marc normatiu i d’actuació enfront de qualsevol cas o situació de discriminació, sexisme, assetjament o agressió sexista o sexual que es doni en els espais físics de treball de NOVACT, així com en els seus entorns laborals, com viatges i desplaçaments, formacions, etc.

És una adaptació del protocol de la Federació de ONGs de Catalunya (Lafede.cat), basat en els seus principis i orientacions i adaptat a la realitat i necessitats de NOVACT. Posa especial atenció en la prevenció i en l’atenció de les persones que poguessin sofrir alguna situació d’assetjament o agressió en l’organització, així com a la cohesió i cura del grup, vinculant algunes de les actuacions del protocol amb accions del Pla d’Igualtat.

Pots consultar el Protocol contra l’assetjament sexual (en castellà) aquí.