Oferta de feina: Responsable regional del Nord d’Àfrica (Magreb)

Data límit de presentació de candidatures: Fins al 16/02/2020 (inclòs)
Tipus de contracte: Contracte laboral de 12 mesos prorrogables
Jornada completa: 37,5h setmanals
Salari Brut: El salari brut anual de la persona s’establirà segons escala salarial interna, disponible en aquest enllaç
Ubicació: Tunísia capital
Idioma: imprescindible francès i anglès
Referència: “Posició: Responsable Magreb NOVACT”
Mail de contacte: laia@novact.org
Incorporació immediata.

Sobre NOVACT

Associació independent i sense ànim de lucre amb seu central a Barcelona i amb oficines a Madrid, Ramallah, Tunísia i Amman (Jordània). El nostre objectiu és promoure accions noviolentas per a la transformació social cap a la defensa dels drets humans, la seguretat humana i la justícia social. Els projectes de cooperació internacional de l’organització a les regions del Magreb, Mashreq i Europa, es combinen amb estratègies d’incidència politico-social.

Donem importància al treball amb moviments socials, així com les seves necessitats, intentant fer de pont entre demandes socials i institucions.

La perspectiva de gènere és transversal en totes les seves activitats, projectes i funcionament per tant en cadascuna de les nostres ofertes laborals, la sensibilitat i enteniment d’aquesta visió és fonamental per a les candidatures.

Funcions i responsabilitats

La persona responsable del Nord d’Àfrica (Magreb) haurà de coordinar el conjunt de projectes vinculats a l’àmbit de la construcció de pau, cooperació al desenvolupament i ajuda humanitària que NOVACT disposa a la regió. Així mateix, haurà de ser la persona responsable i representant de les oficines de NOVACT al Nord d’Àfrica davant els donants, les sòcies, l’administració local i el personal de l’entitat. Aquesta persona també coordinarà la implementació del pla estratègic de NOVACT per al Magreb amb l’objectiu de desenvolupar fites per als canvis/transformacions que es planegen dur a terme per al període 2018-2021 i definirà com s’implementaràn aquests canvis o transformacions.

També serà responsable de tots els aspectes del treball de NOVACT al Nord d’Àfrica (Magreb), inclòs, entre altres, establir la direcció i visió estratègiques, garantir la qualitat del programa, procediments i sistemes operatius eficients, subvencions i gestió de contractes, gestió financera i gestió de personal. Més concretament les tasques a desenvolupar seran:

I. Gestió del personal de NOVACT en el Magreb.

 • Responsable de tot el personal expatriat i nacional basat en el Magreb (oficines de Tunísia i Tindouf).
 • En coordinació amb el responsable de recursos humans, gestió de recursos humans de conformitat amb la legislació laboral aplicable i amb la normativa interna de l’organització.
 • Gestió de seguretat del personal de NOVACT a la regió.
 • Responsable de la realització dels termes de referència del personal de NOVACT i gestió dels processos de contractació de personal del Nord d’Àfrica.
 • Avaluacions d’acompliment del personal de NOVACT a la regió i establiment d’objectius en línia amb els requisits del programa.

II. Planificació del programa, desenvolupament i recaptació de fons

 • Dirigir el desenvolupament dels plans anuals i les estratègies a mitjà termini de NOVACT per a la regió per a assegurar la consecució dels objectius específics i les prioritats detallades en el pla estratègic 2018-2021 de NOVACT.
 • Garantir activament la comunicació directa, contínua i eficaç i la creació d’aliances i noves col·laboracions amb els donants.
 • En col·laboració amb del departament del fundraising, desenvolupar iniciatives per a la mobilització de fons a la regió per a desenvolupar el pla estratègic 2018-2021 de NOVACT.
 • Liderar i garantir els projectes i iniciatives presentats en les convocatòries siguin de la més alta qualitat, conformes amb els requeriments i estàndards dels donants i coherents amb la visió de NOVACT per al Magreb, detallada en el pla estratègic 2018-2021.
 • En col·laboració amb del departament del fundraising, fer un seguiment de les tendències de programació i finançament dels donants per a comprendre les prioritats i recursos específics que es destinaran a la regió del Nord d’Àfrica durant el cicle de programació 2018-2021.
 • Establir relacions amb nous donants.

III. Gestió de programes:

 • Assegurar l’assoliment dels objectius específics i les prioritats detallades en el pla estratègic 2018-2021 de NOVACT per a la regió
 • Assegurar que el programa Nord d’Àfrica tingui recursos tècnics i financers adequats per a la consecució d’aquests objectius.
 • Assegurar que el programa NOVACT Magreb continuï sent apropiat, d’acord amb la situació, el context i els objectius de l’entitat per a la regió.
 • Assegurar que el personal tècnic dugui a terme el seu treball segons els estàndards establerts per l’organització i els donants
 • Assegurar que la planificació, el pressupost i el reporting de les oficines de Tunísia i Tindouf es duguin a terme de manera puntual i adequada als procediments interns de NOVACT i els requisits, formats i normes dels donants.

IV. Vetllar pel compliment de les diferents tasques vinculades al cicle de gestió dels projectes:

 • Identificació: amb el suport del departament de fundraising, liderar la definició dels nous projectes conjuntament amb l’equip de NOVACT a la regió.
 • Implementació:
  Supervisar i garantir els més alts estàndards de qualitat en la implementació dels projectes, inclòs l’assignació adequada de recursos per al desenvolupament de les activitats i el control i monitoratge de les intervencions dutes a terme a tots els nivells.Assegurar que totes les modificacions, ajustos o extensions del projecte estiguin completament justificades i comunicades i validades pels donants.

  Assegurar el monitoratge i seguiment continu dels projectes de NOVACT al Nord d’Àfrica per a vetllar que s’aconsegueixin els objectius, resultats i indicadors esperats dins del cronograma i pressupost establerts, i que es compleixin plenament els objectius i resultats fixats en els documents del projecte.

  Liderar la identificació i el diagnòstic dels projectes i intervencions que no estiguin aconseguint els resultats esperats dins del cronograma i pressupostos establerts en els documents del projecte amb prou antelació fora de la via i proposar estratègies factibles per a corregir aquests problemes.

  Supervisar que els procediments administratius vinculats a la implementació dels projectes, en particular les adquisicions i la logística, es duguin a terme de manera eficient i efectiva i segons la normativa fixada pels donants i els protocols de funcionament de NOVACT.

  Proporcionar orientació programàtica i informació i assessorament tècnic a les sòcies de NOVACT, segons sigui necessari, per a mantenir la visió estratègica de les intervencions al Nord d’Àfrica.

 • Monitoratge i avaluació:
  Assegurar el lliurament d’informes tècnics i financers dels projectes i programes segons els terminis i la qualitat establerta per la normativa dels donants i els protocols de funcionament de NOVACT.Donar suport al desenvolupament d’una cultura de gestió adaptable, de l’impacte òptim dels projectes i del programa de NOVACT al Nord d’Àfrica i de l’aprenentatge continu gràcies al disseny i la posada en marxa de sistemes adequats de recopilació i anàlisi de dades.

  Contribuir a la capitalització de les experiències dels projectes, així com a la difusió de les millors pràctiques.

V. Gestió financera: En coordinació amb la responsable de finances de NOVACT per al Magreb:

 • Assegurar la viabilitat financera del programa Nord d’Àfrica: inicialment en l’obtenció de recursos, en l’etapa final a vetllar que el programa estigui dins del pressupost.
 • Administrar el pressupost general de l’oficina i assegurar la gestió adequada i transparent de tots els recursos.
 • Establir un pla de flux monetari anual per a garantir el subministrament estable i adequat de fons per al desenvolupament de les activitats del programa.
 • Desenvolupar i mantenir estructures operacionals que garanteixin la producció d’informes financers i administratius regulars dels projectes.
 • Assegurar el compliment de les regulacions dels donants quant als procediments administratius i financers dels projectes i del programa.
 • Crear i mantenir sistemes que garanteixin l’ús efectiu i transparent dels recursos financers i el report oportú, d’acord amb les polítiques i procediments dels donants.
 • Col·laborar amb els auditors per a facilitar el seu treball i reportar a l’equip de NOVACT al Nord d’Àfrica per a fer canvis basats en les seves troballes i recomanacions.
 • Assegurar la preparació, seguiment i justificació en la forma i temps oportú del pressupost a nivell regional i dels projectes.
 • Verificar de manera activa que les oficines de la regió mantenen registres financers complets, actualitzats i precisos de totes les transaccions realitzades, inclòs la documentació acreditativa de les mateixes degudament signada, compulsada, segellada i numerada, així com l’ús de formularis i plantilles adequats.
 • Verificar que tots els registres estiguin adequadament emmagatzemats i classificats per a evitar pèrdues de qualsevol tipus.
 • Supervisar i brindar suport a tot el personal del Nord d’Àfrica, i assegurar-se que els procediments de les operacions estàndard se socialitzin i compleixin.
 • Assegurar de manera contínua que les despeses dels projectes estiguin en línia amb el pressupost establert en els documents del projecte per a la detecció primerenca de la despesa insuficient o excessiva per partides, permetent que s’abordin les possibles desviacions adequadament i els projectes finalitzin amb total compliment del pressupost pactat amb els donants.
 • Assegurar que els informes financers del projecte i les informacions contingudes en els mateixos que siguin de la més alta qualitat i conformes als protocols i procediments establerts pels donants i que s’enviïn en els terminis establerts a l’oficina central de NOVACT i els donants.
 • Assegurar el compliment general de les auditories dels projectes i la transparència financera en la gestió de les oficines de NOVACT al Nord d’Àfrica amb el suport del responsable de finances de NOVACT per al Magreb.

VI. Monitoratge i seguiment:

 • Supervisar les operacions de les oficines de Tunísia i Tindouf, garantint el compliment de les polítiques i procediments de NOVACT, les regulacions dels donants i les lleis locals.
 • Supervisar totes les auditories internes i externes dels projectes i de l’oficina de Tunísia.
 • Donar suport en la preparació de plans de treball i pressupostos anuals dels projectes i de les oficines de Tunísia i Tindouf.
 • Informar regularment el responsable de Programes de NOVACT, proporcionant les actualitzacions oportunes del desenvolupament de tots els projectes i les possibles incidències.
 • Assegurar que tots els termes i condicions contractuals dels donants es compleixin en concordança amb la guia de gestió de projectes de NOVACT.
 • Administrar assumptes administratius legals amb les autoritats locals i dels Estats membres de la UE, especialment atenció a la gestió de vises, el registre de l’entitat al país i d’altres.

VII. Representació externa:

 • Mantenir una imatge apropiada de NOVACT davant de les sòcies i altres entitats externes i protegir els interessos i actius de NOVACT a la regió.
 • Assegurar que NOVACT disposi dels permisos, registres i les autoritzacions necessàries actualitzades per a permetre la implementació efectiva del programa a la regió.
 • Assegurar un enllaç efectiu i continu amb els donants.
 • Representar NOVACT mitjançant la participació activa en reunions d’organitzacions humanitàries, de desenvolupament i altres organitzacions internacionals basades en Tunísia.
 • Facilitar la logística i l’organització de les visites de terreny de donants i uns altres.
 • Servir d’enllaç, entre NOVACT i les contraparts dels projectes i sòcies al país.
 • Ser el punt focal amb les oficines centrals, socis locals, ONG, agències de l’ONU, autoritats locals, autoritats governamentals, donants.
 • Representar NOVACT davant socis, ONG, autoritats locals, autoritats governamentals i donants.

VIII. Rendició de comptes.

 • Reporta directament a: Responsable de programes de NOVACT.
 • Treballa directament amb: l’equip de Magreb de NOVACT.

Perfil

Per a ser considerada per a aquesta candidatura és necessari demostrar:

 • Estudis superiors preferentment en Ciències Socials, Dret, Polítiques, Relacions Internacionals, Comunicació o Periodisme.
 • Experiència significativa en un lloc equivalent en una organització humanitària, de desenvolupament, de construcció de pau o drets humans.
 • Habilitat demostrada de lideratge i experiència en el maneig d’equips multidisciplinaris.
 • Experiència de treball d’almenys 3 anys gestionant projectes de cooperació internacional, preferentment en matèria de Drets Humans, finançats per la Unió Europea, la AECID i Nacions Unides.
 • Experiència d’almenys 2 anys de treball a la regió i coneixement d’aquesta.
 • Coneixement i expressió oral i escrita fluida en anglès i francès.
 • Coneixement de paquets d’ofimàtica.
 • Disponibilitat per a viatjar a altres punts de la regió.
 • Experiència provada en la gestió financera de projectes de cooperació al desenvolupament, inclosa la preparació de pressupostos.
 • Experiència provada en mobilització de fons i cerca de nous donants.
 • Experiència provada en la formulació de projectes que hagin estat aprovats i la gestió de subvencions grans i complexes.
 • Comprensió dels desafiaments actuals en matèria de finançament i gestió de les subvencions.
 • Experiència de gestió d’equips demostrada.
 • Capacitat resolutiva i de treball en equip.
 • Actitud proactiva, flexibilitat i adaptació als canvis.
 • Compromís amb la noviolència com a estratègia transformadora, la defensa dels drets humans i la justícia global.
 • Acord amb els objectius i valors generals que caracteritzen a NOVACT.

Les següents qualificacions seran altament valorades:

 • Coneixement de l’espanyol.
 • Coneixement de l’àrab.
 • Coneixements i / o estudis en Drets humans, així com en Prevenció de l’Extremisme Violent.
 • Experiència en recerca i incidència en el camp de la construcció de la pau.
 • Maneig d’Internet i xarxes socials.
 • Llicència de conduir Classe B.
 • Participació en moviments socials.

Informació de contacte

Les propostes, inclosa una carta de motivació i CV, hauran d’enviar-se per correu electrònic abans del 16 de febrer a l’adreça de correu electrònic: laia@novact.org indicant en l’assumpte de la publicació “Posició: Responsable Magreb NOVACT”.

Si tenen qualsevol dubte, pot posar-se en contacte a través del correu: laia@novact.org i/o el telèfon 935 514 714.