OFERTA DE FEINA: Jordània: tècnic/a de Gestió Econòmica

Data límit de presentació de candidatures: fins al 20/03/2020 (inclòs)
Tipus de contracte: contracte laboral de 12 mesos prorrogables
Jornada completa: 37,50 hores setmanals
Salari brut: 24.797,30 € bruts anuals, prorratejats en 12 pagues (pagues extra incloses)
Ubicació: Amman – Jordània
Referència: TGEJOR-2021
Mail de contacte: marta@novact.org
Incorporació prevista: Abril 2021

Sobre NOVACT

NOVACT, Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta, som una associació independent i sense ànim de lucre amb seu central a Barcelona i amb oficines a Madrid, Cáceres, Ramallah (Palestina), Tunis (Tunísia), Campaments de refugiats sahrauís de Tindouf (Algèria) i Amman (Jordània). El nostre objectiu és promoure accions noviolentes per a la transformació social cap a la defensa dels drets humans, la seguretat humana i la justícia social. Els projectes de cooperació internacional de l’organització a les regions del Maghreb, el Mashreq, l’Est d’Europa i el Caucas, es combinen amb estratègies d’incidència polític-social a Catalunya, Espanya i la resta d’Europa.

Donem molta importància a la feina conjunta amb moviments socials, així com les seves necessitats, intentant fer de pont entre demandes socials i institucions.

Transversalitzem la perspectiva de gènere en totes les nostres activitats, projectes i funcionament. La sensibilitat i enteniment d’aquesta visió en cadascuna de les nostres ofertes laborals és, per tant, fonamental per a les candidatures.

Funcions i responsabilitats

En coordinació directa amb la coordinadora regional de l’àrea Mashreq, realitzar la gestió pressupostària i la justificació econòmica i financera dels projectes per tal de garantir l’adequada justificació dels projectes i la correcta gestió administrativa de l’oficina regional a Amman.
Més concretament les tasques a desenvolupar seran:

1. ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ ECONÒMICA DE PROJECTES

 • Coordinar l’execució, el seguiment, la justificació econòmica dels programes i la redacció de memòries de seguiment i finals , així com els projectes de diferents finançadors a les oficines de Jordània i Palestina;
 • Ser responsable de la gestió de la caixes d’oficina y dels projectes a Jordània i Palestina;
 • Preparar la previsió de la tresoreria per a les despeses de les oficines de Jordània i Palestina;
 • Realitzar, revisar i consolidar les despeses mensuals de comptabilitat de les oficines de Jordània i Palestina. Revisar les despeses dels socis locals a finals de cada mes abans de fer-les arribar a seu, respectant els procediments interns de NOVACT i dels finançadors;
 • Participar en les formulacions de pressupostos dels projectes i programes i dels pressupostos anuals de les oficines a terreny;
 • Garantir l’edició periòdica dels estats financers dels projectes;
 • Fer un seguiment dels saldos bancaris i d’efectiu en els projectes, revisant les caixes un cop per setmana.
 • Realització de seguiment i monitoratge financer amb els socis locals i fer-se càrrec de revisar i recuperar factures i documents de justificació per a projectes d’acord amb els procediments de NOVACT i els seus donants;
 • Controlar, validar i enviar mensualment la comptabilitat a seu;
 • Realitzar la reconciliació bancària dels comptes mensualment;
 • Realitzar l’arqueig de caixa l’últim dia de cada mes;
 • Assegurar l’organització i preparació d’auditories internes i de projectes en col·laboració amb la coordinadora regional Mashreq i el responsable gestió econòmica a seu;

2. ADMINISTRACIÓ

 • Assegurar l’existència, el seguiment i l’arxiu de tots els documents administratius i comptables de les oficines de Jordània i Palestina assegurant un sistema d’arxiu eficaç i eficient que faciliti la ubicació dels documents;
 • Preparar les declaracions d’impostos i de seguretat social d’acord amb el calendari fiscal local de cada país;
 • Redacció dels contractes locals (proveïdors i tercers) i supervisar la gestió i l’execució dels contractes;
 • Garantir l’aplicació dels procediments interns i també dels finançadors en el marc de les subvencions rebudes;
 • Preparar l’exempció d’IVA per a les administracions competents;

3. LOGÍSTICA

 • Supervisar la correcta gestió dels equips informàtics;
 • Realitzar l’inventari anual d’equips i actius fixos de les oficines de Jordània i Palestina;
 • Realització de compres relacionades amb l’ús de pressupost del projecte d’acord amb les normes de NOVACT i els donants, però també amb els procediments d’adquisició de contractes jordans i palestins;
 • Assegurar que els recursos de NOVACT s’utilitzin exclusivament en el context de les seves pròpies activitats, en condicions de transparència, economia i seguretat;
 • Participar en el comitè de selecció de proveïdors en relació amb les compres en general (convocatòries de licitació, consultes restringides, acords privats, etc.) i assegurar-se que el procés de compra es mantingui d’acord amb els procediments;

Perfil

Per ser considerada per aquesta candidatura és necessari demostrar:

 • Estudis superiors preferentment en Ciències Econòmiques i Empresarials, Administració i Direcció d’Empreses o en Ciències Socials;
 • Experiència significativa d’almenys 3 anys en un lloc similar o de responsable financer en una organització humanitària, de desenvolupament, de construcció de pau o drets humans;
 • Experiència de treball d’almenys 3 anys gestionant projectes de cooperació internacional, finançats per l’ACCD, l’AECID, l’ajuntament de Barcelona, la Unió Europea i d’altres finançadors públics i privats;
 • Coneixement i expressió oral i escrita fluïda en castellà i anglès;
 • Bon Coneixement de paquets d’ofimàtica, especialment, maneig de fulls de càlcul;
 • Disponibilitat per viatjar a d’altres punts de la regió;
 • Experiència provada en la gestió financera de projectes de cooperació al desenvolupament, inclosa la preparació de pressupostos;
 • Capacitat resolutiva i de treball en equip;
 • Actitud proactiva, flexibilitat i adaptació als canvis;
 • Compromís amb la noviolència com a estratègia transformadora, la defensa dels drets humans i la justícia global;
 • Acord amb els objectius i valors generals que caracteritzen NOVACT

Les següents qualificacions seran altament valorades:

 • Coneixement de l’àrab i el català;
 • Coneixement de programes de gestió econòmica;
 • Coneixement específic de la normativa de seguiment i justificació de projectes de l’AECID i l’ACCD;
 • Experiència de treball a terreny;
 • Llicència de conduir classe B.

Informació de contacte

Les propostes, inclosa una carta de motivació i CV, s’hauran d’enviar per correu electrònic fins el proper 20 de març a l’adreça de correu electrònic: marta@novact.org i marouan@novact.org indicant a l’assumpte de la publicació “TGEJOR-2021”.

Si tens qualsevol dubte, pots posar-se en contacte a través del mateix correu i /o el telèfon 935.514.714.