AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT 

  

INFORMACIÓ LEGAL LSSIYCE 

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (d’ara endavant LSSIYCE), INSTITUT INTERNACIONAL PER L’ACCIÓ NOVIOLENTA – ASSOCIACIÓ NOVACT amb CIF G62083357y domicili social en Junta de Comerç 20 principal , 08001 Barcelona (BARCELONA)i correu electrònic administra@novact.rog, manifesta que són de la seva propietat:  

– el domini http://novact.org/  

– els perfils i pàgina en les següents: 

Que INSTITUT INTERNACIONAL PER L’ACCIÓ NOVIOLENTA – ASSOCIACIÓ NOVACT està inscrita en el Registre d’Associacions/Fundacions de Catalunya amb el número 23039  

INSTITUT INTERNACIONAL PER L’ACCIÓ NOVIOLENTA – ASSOCIACIÓ NOVACT no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte o il·lícit de la informació que aparegui en les seves pàgines web o presència en línia en les diverses xarxes socials. Amb els límits establert en la llei, INSTITUT INTERNACIONAL PER L’ACCIÓ NOVIOLENTA – ASSOCIACIÓ NOVACT no assumeix cap responsabilitat per la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.  

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet i xarxes socials de INSTITUT INTERNACIONAL PER L’ACCIÓ NOVIOLENTA – ASSOCIACIÓ NOVACT elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.  

Les pàgines d’Internet i xarxes socials de INSTITUT INTERNACIONAL PER L’ACCIÓ NOVIOLENTA – ASSOCIACIÓ NOVACT poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de INSTITUT INTERNACIONAL PER L’ACCIÓ NOVIOLENTA – ASSOCIACIÓ NOVACT o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de (Nom de l’entitat).  

De la mateixa manera, es reserva el dret a retirar l’accés al portal sense necessitat de previ avís a qualsevol usuari que contravingui el que es disposa en el present avís legal. 

 

XARXES SOCIALS 

L’usuari haurà de disposar del seu perfil en les xarxes socials per a poder interactuar amb INSTITUT INTERNACIONAL PER L’ACCIÓ NOVIOLENTA – ASSOCIACIÓ NOVACT i que accepti la relació amb la nostra xarxa social. Si així s’executa, INSTITUT INTERNACIONAL PER L’ACCIÓ NOVIOLENTA – ASSOCIACIÓ NOVACT tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell mitjançant l’enviament de missatges, publicacions, participació en concursos i sortejos. Si l’usuari no desitja que INSTITUT INTERNACIONAL PER L’ACCIÓ NOVIOLENTA – ASSOCIACIÓ NOVACT pugui accedir al seu perfil o interrelacionar-se amb ell serà necessari que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com a amistat, seguidor o usuari a INSTITUT INTERNACIONAL PER L’ACCIÓ NOVIOLENTA – ASSOCIACIÓ NOVACT.  

Les actuacions que realitzi INSTITUT INTERNACIONAL PER L’ACCIÓ NOVIOLENTA – ASSOCIACIÓ NOVACT podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari dels seus serveis o productes, considerant que la xarxa social és un mitjà publicitari, sota la responsabilitat de INSTITUT INTERNACIONAL PER L’ACCIÓ NOVIOLENTA – ASSOCIACIÓ NOVACT quant a les publicacions i comunicacions que es realitzin per aquests mitjans en línia. 

 

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicats en la xarxa social de referència en el moment oportú i amb la seva participació implicarà que l’usuari ha acceptat les mateixes.  

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin en les xarxes socials estaran sota la seva responsabilitat i serà necessari que respectin la legislació i els drets de tercers que puguin afectar amb especial rellevància als drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que constin en els següents enllaços: 

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms  

Instagram : https://help.instagram.com/  

Twitter: https://twitter.com/es/tos  

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement  

   

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza al fet que les dades personals facilitades seran tractats sota la responsabilitat de INSTITUT INTERNACIONAL PER L’ACCIÓ NOVIOLENTA – ASSOCIACIÓ NOVACT i domicili en (adreça de l’empresa): 

 • Formulari de Contacte: Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva petició i poder-li donar resposta, sent la prestació d’aquest servei li motivo que ens legitima a tractar les seves dades. Aquests s seran conservats fins que es resolgui la petició, i no seran transmesos a tercers.  
 • Formulari Fes-te soci: Les seves dades seran tractades amb la finalitat de fer-li soci de l’entitat. Les seves dades seran conservades mentre sigui soci, i no revoqui el consentiment atorgat. No seran transmesos a tercers.  
 • Formulari Fer una donació: Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la donació. Les seves dades seran conservades pel temps legalment establert. No seran transmesos a tercers.  
 • Formulari Fes-te formadora: Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les seves dades com a formador. Les seves dades seran conservades mentre no revoqui el consentiment atorgat. No seran transmesos a tercers.
 • Si són tractats en les nostres xarxes socials, d’acord amb el detallat anteriorment, aquestes seran tractats amb la finalitat de gestionar aquella informació i dades obtingudes de la interactuación dels usuaris de les xarxes socials amb aquests perfils/ pàgina. Aquestes dades són tractades d’acord amb l’interès legítim d’aquesta empresa i seran conservats sempre que es mantingui l’interès legítim que va permetre el seu tractament.  
 • Si són captats a través de la utilització dels cookies analítiques que prèviament ha acceptat en accedir al nostre lloc web, seran utilitzades amb la finalitat d’anàlisis especificades en la política de cookies de la nostra web. Les seves dades seran objecte de transferència internacional amb els Estats Units i conservades durant el termini necessari per a la finalitat detallada en la nostra política de cookies. 

 

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment donat, si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos: 

 • D’accés: l’interessat té dret a saber si el responsable tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades, així com a obtenir informació referent als tractaments realitzats.  
 • Rectificació: Està vinculat al caràcter d’inexactitud o incomplet de les dades. L’interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.  
 • Supressió: L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (“dret a l’oblit”), quan aquests ja no són necessaris per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l’interessat s’oposa al tractament, les dades s’han tractat il·lícitament, s’han de suprimir per a complir una obligació legal o s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació dirigida a menors.  
 • Limitació del tractament: és un dret de la persona interessada consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservats amb la finalitat de limitar el tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals indicades es deixin de tractar.  
 • Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basi en alguns supòsits concrets i s’invoqui un motiu relacionat amb la seva situació personal.  
 • Portabilitat de les dades: l’interessat té dret a rebre les seves dades personals facilitades al responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el tractament es realitza per mitjans automatitzats.  
 • A no ser objecte de decisions individuals automatitzades: l’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics en ell o que l’afecti negativament.  

Aquestes peticions ser hauran de realitzar en Junta de Comerç 20 principal, 08001 Barcelona (BARCELONA)o en administra@novact.org  

Així mateix, també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

  

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL 

Aquest lloc web és propietat de INSTITUT INTERNACIONAL PER L’ACCIÓ NOVIOLENTA – ASSOCIACIÓ NOVACT. Els drets de propietat intel·lectual i els drets d’explotació i reproducció d’aquest lloc web, les seves pàgines, la seva presència en xarxes socials, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços (“enllaços”) establerts des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme dependent, són propietat exclusiva d’aquesta tret que expressament s’establís una altra cosa.   

Totes les denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei ofert i reflectit en aquest lloc web, són marques comercials degudament registrades per INSTITUT INTERNACIONAL PER L’ACCIÓ NOVIOLENTA – ASSOCIACIÓ NOVACT por les seves subsidiàries i/o dominades o per tercers.  

Qualsevol ús indegut del mateix per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc d’aquest podrà ser denunciat i jutjat per tots els mitjans legals existents en l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.  

Els drets de propietat intel·lectual i marques comercials de tercers es destaquen convenientment i han de ser respectats per qualsevol persona que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsable de INSTITUT INTERNACIONAL PER L’ACCIÓ NOVIOLENTA – ASSOCIACIÓ NOVACT el ús que l’usuari pugui dur a terme referent a això, sent l’única responsabilitat sobre la seva persona.  

Només per a ús personal i privat està permès descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o eliminar la informació, continguts o advertiments d’aquest lloc web sense l’autorització prèvia per escrit de INSTITUT INTERNACIONAL PER L’ACCIÓ NOVIOLENTA – ASSOCIACIÓ NOVACT.  

INSTITUT INTERNACIONAL PER L’ACCIÓ NOVIOLENTA – ASSOCIACIÓ NOVACT no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari és el propietari del mitjà en el cual es grava el programari.  INSTITUT INTERNACIONAL PER L’ACCIÓ NOVIOLENTA – ASSOCIACIÓ NOVACT posee tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, inclòs el programari. Si l’usuari transfereix programari d’aquest lloc web a la seva terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu idioma a un’altra codi o idioma.   

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ  

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.